پیش فرض

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

پس زمینه تیره پیش فرض

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
ر
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

باکس به همراه مرز

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

باکس با پس زمینه مرزی تیره

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

باکس با سایه

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

باکس با سایه تیره پس زمینه تیره

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

باکس با رنگ

1
پروژه تحویل داده شده
1
پروژه تحویل داده شده
1
مشکلات حل شده
1
مشکلات حل شده
1
برنده جوایز
1
برنده جوایز
1
پاسخ سوالات
1
پاسخ سوالات

واحد سفارشی

$1
پروژه تحویل داده شده
1%
مشکلات حل شده
$1
برنده جوایز
1%
پاسخ سوالات

تراز چپ

$1
پروژه تحویل داده شده
1%
مشکلات حل شده
$1
برنده جوایز
1%
پاسخ سوالات

تراز راست

$1
پروژه تحویل داده شده
1%
مشکلات حل شده
$1
برنده جوایز
1%
پاسخ سوالات