Noor نمونه کارهای طراحان گرافیک برای نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندr
طراحان گرافیک آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند.