میله پیشرفت

بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%

رنگی

بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%

گرادیان

بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%

پس زمینه تیره

بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%
بازار یابی70%
طراحی وب سایت92%
شکار42%

حلقه های پیشرفت

بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی

با آیکون

بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی

پس زمینه تیره

بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی
بازار یابی