پیش فرض

سعید محمدی
طراح
محمد موسوی
توسعه
پوریا شاکر
طراح
مهدی رضایی
توسعه

با باکس

سعید محمدی
طراح
محمد موسوی
توسعه
پوریا شاکر
طراح
مهدی رضایی
توسعه

دکمه با راهنمایی

سعید محمدی
طراح
محمد موسوی
توسعه
پوریا شاکر
طراح
مهدی رضایی
توسعه

به همراه آیکون

سعید محمدی

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

محمد موسوی

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

پوریا شاکر

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

مهدی رضایی

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

با آیکون سفارشی

سعید محمدی
طراح
محمد موسوی
توسعه
پوریا شاکر
طراح
مهدی رضایی
توسعه